สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1ปวช. การบัญชี10197207
2ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ68207275
3ปวช. ช่างยนต์30426330
4ปวช. ธูรกิจค้าปลีก21145166
5ปวช. อิเล็กทรอนิกส์6154115
6ปวช. ไฟฟ้ากำลัง24038278
7ปวส. การบัญชี84856
8ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ163147
9ปวส. ธุรกิจค้าปลีก4913
10ปวส. บริการอาหารและเครื่องดื่ม000
11ปวส. อิเล็กทรอนิกส์000
12ปวส. เทคนิคเครื่องกล\เทคนิคยานยนต์11011
13ปวส. เทคนิคเครื่องกล\เเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง11011
14ปวส. ไฟฟ้า\บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง516
15ปวส. ไฟฟ้า\ไฟฟ้ากำลัง46147
รวม:8057571,562