สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1ปวช. การบัญชี10198208
2ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ69209278
3ปวช. ช่างยนต์30424328
4ปวช. ธูรกิจค้าปลีก21145166
5ปวช. อิเล็กทรอนิกส์7485159
6ปวช. ไฟฟ้ากำลัง23841279
7ปวส. การบัญชี96069
8ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ214061
9ปวส. ธุรกิจค้าปลีก193453
10ปวส. บริการอาหารและเครื่องดื่ม224
11ปวส. อิเล็กทรอนิกส์000
12ปวส. เทคนิคเครื่องกล\เทคนิคยานยนต์12012
13ปวส. เทคนิคเครื่องกล\เเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง11011
14ปวส. ไฟฟ้า\บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง819
15ปวส. ไฟฟ้า\ไฟฟ้ากำลัง66470
รวม:8648431,707