สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1ปวช. การบัญชี10198208
2ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ69208277
3ปวช. ช่างยนต์30426330
4ปวช. ธูรกิจค้าปลีก21145166
5ปวช. อิเล็กทรอนิกส์7586161
6ปวช. ไฟฟ้ากำลัง23838276
7ปวส. การบัญชี95968
8ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ203959
9ปวส. ธุรกิจค้าปลีก193453
10ปวส. บริการอาหารและเครื่องดื่ม224
11ปวส. อิเล็กทรอนิกส์000
12ปวส. เทคนิคเครื่องกล\เทคนิคยานยนต์12012
13ปวส. เทคนิคเครื่องกล\เเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง11011
14ปวส. ไฟฟ้า\บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง819
15ปวส. ไฟฟ้า\ไฟฟ้ากำลัง62466
รวม:8608401,700