สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1ไทย4
รวม4