Untitled Document
1
14-07
2562
  ประกาศจากวิชาการ แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคประจำปีการศึกษา 1/2562 ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562
2
14-11
2561
  ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. และ ปวส. ได้ทุกวันยกเว้นวันหยุด เบอร์โทรศัพท์ 093-543-8585
3
26-10
2561
  ประกาศ วันเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
4
04-04
2561
  ประกาศ วันเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 1/2561 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
5
04-04
2561
  ประกาศ วันลงทะเบียนเรียนของ นักเรียน ปวช.2 - 3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 1/2561 ณ ห้องการเงิน ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2561
6
04-04
2561
  ประกาศ วันปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพรเพชร (การแต่งกายชุดนักเรียนของวิทยาลัยฯ)
7
27-03
2561
  ประกาศ การขอรับระเบียนแสดงผลการเรียน(วุฒิการศึกษา) และใบประกาศนียบัตร ปวช.และ ปวส.(ปวช) วันที่ 4-5 เมษายน 61 และ ปวส.(ม.6) วันที่ 18 พฤษภาคม 61 กรณีไม่มารับตามกำหนดถือว่ามีความประสงค์จะขอรับในปีถัดไป
8
27-03
2561
  ประกาศ นักเรียน นักศึกษา ปวช ปวส ที่จะสำเร็จการศึกษา ให้มาติดต่อขอแก้ 0 มส ที่ห้องการเงิน ภายในวันที่ 26 - 30 มีนาคม 61 เท่านั้น
9
06-03
2561
  แจ้งวันรับใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรม เจพี เอ็มเมอรัล เริ่มตั้งแต่เวลา 7.00 น. (แต่งชุดครุย)
10
06-03
2561
  แจ้งกำหนดการ งานเลี้ยง Y-TECH สัมพันธ์ วันที่ 8 มีนาคม 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป (ชุดงานราตรี)
11
06-03
2561
  ประกาศ แจ้งวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยฯ วันที่ 8 มีนาคม 2561 เริ่มตั้งแต่ 9.00 - 12.00 น. การแต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้นครับ
12
14-02
2561
  แจ้ง นร ปวช.3 และ ปวส.2 ในเวลา 11:00 น. ให้มาถ่ายรูปชุดนักเรียน ได้ที่ห้องประชุม it1 พร้อมเตรียมเงิน ชำระ 80 บาทด้วย
13
14-02
2561
  แจ้ง นร ปวช.3 และ ปวส.2 ให้ดำเนินการส่งเอกสารใบคำร้องขอจบได้ที่ห้อง อ.ธนธรณ ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 9:00 - 16:00 น. หลังจากนั้นจะดำเนินการค่าปรับลงทะเบียนช้า
14
31-01
2561
  แจ้งรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถติดต่อสอบถามการสมัครเรียนได้ที่ อ.ธนธรณ 093-543-8585 เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
15
31-01
2561
  นักเรียน นักศึกษา สามารถ Download แบบคำร้องขอจบการศึกษา และใบแจ้งชำระเงิน ได้ที่ www.ypt.ac.th
16
31-01
2561
  ประกาศ นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 สามารถขอแบบคำร้องขอจบการศึกษา ได้ที่ห้องทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 1- 9 กุมภาพันธ์ นี้ และยื่นส่งเอกสาร(สมบูรณ์) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องงานประกันฯ (รองฯธนธรณ)
17
08-11
2560
  ประกาศวิชาการ แจ้งแก้ผลการเรียน 0 ขร มส เริ่มดำเนินการแก้เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 - 15 พ.ย. 60 เท่านั้น
18
09-10
2560
  แจ้ง กรณีที่ไม่สามารถเข้าดู ผลการเรียนผ่านเว็บได้ ให้แจ้งปัญหาไว้ที่กระทู้ เพื่อทางผู้ดูแลจะได้ดำเนินการให้ครับ
19
09-10
2560
  แจ้งจากงานทะเบียน จะประกาศผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันที่ 13 ต.ค. 60 สามารถตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซด์วิทยาลัยฯ
20
09-10
2560
  แจ้งลงทะเบียนเรียนทุกระดับชั้นปี ได้ภายในวันที่ 31 ต.ค. - 5 พ.ย. 60 เท่านั้น หลังจากนั้นจะเสียค่าปรับลงทะเบียนช้า
21
09-10
2560
  แจ้งปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันที่ 6 ต.ค. 60 และจะเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 1 พ.ย. 60
22
11-07
2560
  ประกาศแจ้ง เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ 045586301 โทรสาร 045586300
23
22-06
2560
  ประกาศจากทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ที่จะยื่นคำร้องต่างๆ เช่น คำร้องทั่วไป ขอจบ ขอใบรับรองสภาพนักเรียน ขอใบรับรองผลการเรียน ขอใบแสดงผลการเรียน ฝ่ายขอให้นักเรียนติดต่อได้ถึงวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 หลังจากนี้ทางฝ่ายงานจะงดรับเอกสารใดๆ
24
11-06
2560
  นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานการเงิน ณ ห้อง 101
25
11-06
2560
  นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการแก้ไขผลการเรียน 0 มส. ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานวิชาการ
26
11-06
2560
  ประกาศ การรับวุฒิการศึกษา ทั้งรายเก่า และ จบปีการศึกษา 2559 นั้นจะสิ้นสุดการรับวุฒิ วันที่ 30 มิถุนายน นี้เท่านั้น หากต้องการรับวุฒิกรุณาติดต่อก่อนล่วงหน้า 3 วันทำการ
27
11-06
2560
  ประกาศ เริ่มลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 มิถุนายน 2560 ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
28
11-06
2560
  ประกาศ ผลการเรียน ของเทอม 2/2559 ประกาศ ณ บอร์ด อาคาร5
29
23-05
2560
  ประกาศ วิธีการติดต่อขอรับวุฒินั้น ให้นักเรียนตรวจสอบการเงินก่อนทุกครั้ง ที่ อ. สร้อย ต่อจากนั้นตรวจสอบผลการเรียน ที่ อ ธนธรณ เสร็จเรียบร้อย ให้รับวุฒิกับ ดร.รัญญา เท่านั้น
30
23-05
2560
  ประกาศ นักเรียน สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ขั้นปีที่1 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับปฏิบัติงานในร้าน 7-11 ในวันที่25-26 พ.ค.60 ติดต่อขอรับใบอนุญาตผู้ปกครองได้ที่ อ.สมยศ
31
16-05
2560
  ขอแจ้ง นักเรียน นักศึกษา ที่ติดผลการเรียน 0 ขร. มส. วิทยาลัยฯของดลงทะเบียน จะเปิดรับแก้จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
32
16-05
2560
  ประกาศ ปวส.ทั้งสาย ปวช และ ม.6 รับวุฒิได้ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
33
16-05
2560
  ประกาศ ปวช.รับวุฒิได้ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 (ที่คงค้าง)
34
09-05
2560
  ประกาศ ลงทะเบียนเรียนทั้งระดับ ปวช. ปวส. ทั้งภาคปกติและสมทบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2560
35
09-05
2560
  ประกาศ วันปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 แต่งกายในชุดนักเรียนให้เรียบร้อย
1