1
  ประกาศ การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
    กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ
    กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
    ที่ ศธ0603/47 วันที่ 21 พ.ค. 2561 หนังสือการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
 
2
  ประกาศ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
    แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการพัฒนาและจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    ที่ ศธ 0601.02/905 กำหนดการนิเทศ ติดตาม
 
3
  แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2563)
 
4
  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    SAR 2561
    SAR 2560
 
5
  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
 
6
  แผนปฏิบัติการประจำปี
    แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2560
    แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2561