Untitled Document
1. ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล เดิมชื่อ โรงเรียนยโสธรพณิชยการเทคโนโลยี ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2541 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 154 หมู่ 5 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  รหัสไปรษณีย์ 35000 โทรศัพท์ 045-724-490 โทรสาร 045-724-199 บนเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน ผู้รับใบอนุญาตได้แก่ ดร.พวงเพชร ชุปวา และผู้จัดการ ได้แก่ ดร.พรสิงห์  ชุปวา ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น  วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อย่อภาษาไทย            ว.ท.ย.อ.

ชื่อภาษาอังกฤษ           “YASOTHON INTERNATIONNAL TECHNOLOGICAL COLLEGE”

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ        “Y.I.T.C”

Web-Site : www.ypt.ac.th

 

สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำวิทยาลัย


ความหมาย

เพชร             หมายถึง  ความอดทน  ความเข้มแข็ง

หนังสือ           หมายถึง  ความรู้  ความเฉลียวฉลาด

รัศมี              หมายถึง  ความเจริญก้าวหน้า

Y-TECH         หมายถึง  เครื่องหมายย่อของวิทยาลัยฯ

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

สีประจำสถานศึกษา

ชมพู    หมายถึง  ความอ่อนโยน  ความอ่อนหวาน  และมีสัมมาคารวะ

ม่วง      หมายถึง  ความเข้มแข็ง  อดทน  สามัคคี

พระพุทธรูปประจำ        “พระพุทธอภิญญาญาณ” (ความรู้แจ้งอันประเสริฐสุด)”

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย     ดอกพฤกษ์ หรือดอกคูณ

(อังกฤษ:Golden shower; ชื่อวิทยาศาสตร์:Cassiafistula)

ต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้มงคลนิยมใช้ประกอบพิธีที่สำคัญ เช่น พิธีเสาไม้หลักเมือง เป็น
ส่วนประกอบในการทำคฑาจอมพล และ ยอดธงชัยเฉลิมพลของกองทหาร ทำพิธีปลูกบ้าน ฯลฯ