Untitled Document
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเครื่องกล

1. สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง 
(ทวิภาคี)

สาขาวิชาไฟฟ้า

1. สาขางานไฟฟ้ากำลัง
2. สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง 
(ทวิภาคี)

 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

1. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

- สาขาวิชาการโรงแรม

   
1