Untitled Document
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

- สาขาวิชาการบัญชี

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

- สาขาวิชาช่างยนต์

- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการบัญชี

-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

- สาขาวิชาเครื่องกล

1. สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง  (ทวิภาคี)

-  สาขาวิชาไฟฟ้า

1. สาขางานไฟฟ้ากำลัง
2. สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง  (ทวิภาคี)

 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

1. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

- สาขาวิชาการโรงแรม

 

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการบัญชี

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

- สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์

-  สาขาวิชาไฟฟ้า  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
-  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

- สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุงระบบขนส่งทางราง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

- สาขาวิชาการโรงแรม